Przypisy

Przypis wskazuje pochodzenie informacji którą przytoczyliśmy w pracy (cytatem lub przez parafrazę). Przypis umieszczamy na końcu tejże informacji – np. na końcu zdania/akapitu lub w środku zdania, jeżeli tylko jej dotyczy.

W przypisie możemy także:
- doprecyzować informację,
- wyjaśnić niektóre wątki pracy,
- odesłać czytelnika do poszerzonej literatury,
- wskazać inne miejsce pracy gdzie poruszamy ten sam problem, itd.

PRZYKŁAD
Uchwalona w 2004 roku ustawa nie przyniosła rewolucji w działalności pracowników socjalnych. Zakładano, że elementem zwrotnym w dotychczasowej praktyce świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej będzie kontrakt socjalny.


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.

M. Rymsza, W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, pod red. M. Rymszy, Warszawa 2012, s. 205.

________________________________________________________________________

Zapis przypisów

 

Publikacja autorska, monografia

E. Aronson, Człowiek –  istota społeczna, Warszawa 1997, s. 34-37.
J. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 34-35.

[Autor], [Tytuł kursywą], [Miejsce i rok wydania], [strona/y].

 

Publikacja w pracy zbiorowej (pod redakcją)

E. Kasperek, Zdrowie jako wartość w naukach medycznych, w: Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, pod red. Z. Melosika, Poznań 2001, s. 211.
[Autor], [Tytuł], [w:], [pod. red.] [Autor], [Tytuł],[Miejsce i rok wydania], [strona/y].

 

Artykuł z czasopisma
D. Trawkowska, Działania pozorne w pomocy społecznej. Przypadek (i przypadłość) pracy
socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej” 2007, nr 10, s. 33.

T. Kanasz, Badania emocji społecznych pracowników socjalnych, "Praca Socjalna" 2014 nr 1, s. 97-99.
[Tytuł czasopisma z Dużych Liter i ujęty w cudzysłowie, rok, numer i strony]

 

 

Strona internetowa

Podajemy (jeżeli widnieje na stronie) autora, tytuł artykułu, dokładny link oraz na końcu w nawiasie okrągłym datę dostępu. Nie wystarczy podać ogólnej nazwę strony np. www.mpips.gov.pl

! Podajemy możliwie dokładny link do informacji, którą wykorzystaliśmy w pracy oraz datę dostępu

NIE: www.gogle.com

www.mpips.gov.pl

TAK:
Statut Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Strona Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, http://www.laski.edu.pl/pl/statut (21.12.2014).


Film

Porozmawiaj z nią (Hable con Ella)
, reż. P. Almodówar, Hiszpania 2002.

[Tytuł], [film], [nazwisko reżysera], [rok premiery], można dodać informację o czasie konkretnej sceny, np. min. 34-40.


Inne publikacje
(np. materiały źródłowe: ulotki, broszury, sprawozdania, gazetki, kroniki) staramy się opisać w taki sposób by podać tytuł, autora, rok, miejsce wydania, strony – jeżeli takie informacje są nam znane. Elementy opisowe lub niepewne zapisujemy w [nawiasie kwadratowym], np.:

Poradnik opiekuna społecznego, „Do użytku służbowego”, [Brak informacji o autorach], Warszawa 1960;


Skróty przypisów

Gdy kolejne pozycję w przypisie dolnym są tą samą pozycją, używamy łacińskiego:
Ibidem, s. 155.

Gdy ta sama pozycja pojawia się po raz kolejny w tym samym rozdziale to zapisujemy:
E. Aronson, Op. cit., s 155.

Można też skrócić niektóre powtarzające się tytuły poprzez wielokropek:
I. Pospiszyl, Patologie…, s. 33-37.