Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017

Praktyki na I roku
wychowanie przedszkolne i n. początkowe
edukacja elementarna i język angielski


Informacje dotyczące praktyk są także na stronie WSE.

____________________________________________________________________________

 

Przed praktykami


- W placówce w której dyrekcja zgodzi się na odbywanie praktyk należy przedstawić:
skierowanie oraz 2porozumienia (podpisane przez opiekuna praktyk z WSE).

Jedno porozumienie student zabiera i dołącza do dziennika praktyk, natomiast
drugie porozumienie oraz skierowanie zostają w placówce.

 

- Do dziennika praktyk proszę także dołączyć oświadczenie dotyczące ubezpieczenia NNW.

Dyrektor placówki może odmówić przyjęcia studenta nieubezpieczonego (nawet w trakcie trwania
praktyki może ją przerwać z tego powodu). Chodzi o "zwykłe" ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków, może być całoroczne np.proponowane przez samorząd UAM.

_____________________________________________________________________

Gdzie odbyć praktyki

Praktyki pedagogiczne na I roku WPiNP, EEiJA w liczbie 80 godzin
są realizowane w placówkach opieki nad małym dzieckiem do lat 3.

Placówka opieki nad małym dzieckiem do lat 3 to na przykład: żłobek lub klub dziecięcy.
Może to być dowolna placówka - tzn. prowadzona przez miasto/gminę, stowarzyszenie, osobę prywatną.
Mogą to być także placówki integracyjne. Może to być oddział żłobkowy w przedszkolu lub zespole.
NIE MOŻE to być zwykła grupa przedszkolna.

 

____________________________________________________________________

Co robić na praktyce?

Na pierwszym roku student w miarę możliwości (dzieci, nauczyciela i swoich) podejmuje działania
opiekuńcze i wychowawcze, pomaga nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, hospituje zajęcia.
Można prowadzić zajęcia, ale nie jest to wymogiem.
O roli studenta na zajęciach decyduje nauczyciel-opiekun.

W trakcie lub tuż po praktykach należy wypełnić dziennik praktyk (zob. niżej).

______________________________________________________________________________

Zadania studentów podczas praktyk na I roku

Spośród zadań należy zrealizować te, które są możliwe w danej grupie dzieci.
ZADANIA na czas praktyk proszę wydrukować i pokazać nauczycielowi oraz rozpisać
w harmonogramie dziennika praktyk.

1. Zapoznanie się z organizacją i działalnością placówki, w której student odbywa praktyk?:
- ustawa, cele statutowe, misja placówki,
- ramy organizacyjne w placówce (ilość oddziałów, rodzaje oddziałów, liczba dzieci w oddziałach,
oferta zajęć obowiązkowych i dodatkowych, kwalifikacje personelu,
- współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi nauczycieli w ich pracy zawodowej.

2. Zapoznanie się z przyjętym do realizacji programem dydaktycznym, programami
wychowawczymi i profilaktycznymi, ramowym planem dnia, zajęciami specjalistycznymi,
3. Zapoznanie się z nauczycielskim systemem planowania pracy: plan roczny, plan miesięczny,
przykłady zajęć
4. Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycieli-wychowawców: sposoby prowadzenia
zapisu obserwacji dziecka,
5. Zapoznanie się z wyposażeniem materialno-technicznym placówki: środki dydaktyczne, zabawki,
miejsca wypoczynku, leżakowania, spożywania posiłków, możliwości odbywania
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
6. Poznanie form współpracy ze środowiskiem:
- rodzinnym dziecka (uczestniczenie w indywidualnych rozmowach nauczyciela z rodzicami,
uczestniczenie w zebraniu z rodzicami),

- z instytucjami wspomagającymi proces opiekuńczy i dydaktyczno-wychowawczy, wspierającymi
nauczyciela w jego codziennej pracy zawodowej.
7. Obserwacja zajęć i czynności prowadzonych przez nauczycieli oraz włączanie się we wszystkie
działania podejmowane przez opiekunów (np. interakcji pomiędzy nauczycielem a dziećmi i dziećmi
między sobą, obserwacja dynamiki grupy i sposobów jej integrowania, adaptacji dziecka w grupie itp.).
8. Obserwacja zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności dzieci.
9. Aktywna pomoc opiekunowi, nauczycielowi, co oznacza włączenie się studentów
w działania pielęgnacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne: 
- pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, 
- pomoc w przygotowaniu środków dydaktycznych, 
- pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych, 
- udział w wycieczkach i spacerach.


_____________________________________________________________________________

DZIENNIK PRAKTYK, czyli jak zaliczyć praktyki

1. Aby zaliczyć praktykę potrzebne są:


---> dziennik praktyk [pobierz] który po sprawdzeniu wróci do studenta
- w dzienniku praktyk powinny być pieczęcie placówki i podpisy nauczyciela w polach do tego przeznaczonych
- załączniki nie są wymagane
w harmonogramie praktyk (jest to jedna ze stron dziennika praktyk) proszę koniecznie
zawrzeć "zadania studentów podczas praktyk" (zob. wyżej)

---> kserokopie harmonogramu i opinii nauczycieli (tych z dziennika praktyk)

___________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk, przede wszystkim ZADANIA na czas praktyk, które proszę wydrukować i pokazać nauczycielowi oraz rozpisać w harmonogramie dziennika praktyk

Informacje o praktykach na I roku

_________________________________________________________________________

Jak zaliczyć praktyki na podstawie dotychczasowej pracy?

Można praktyki zaliczyć na podstawie umowy o pracę obejmującą łącznie przynajmniej
80 godzin pracy z małym dzieckiem.
Może to być umowa na dowolny okres (również określony, zastępstwo, wolontariat)
w żłobku/klubie malucha w której student zajmować się dziećmi w wieku 0-3 lata.

Proszę przedłożyć:

- zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie w placówce
- opinię przełożonego o przebiegu pracy

_________________________________________________________________________

Kiedy można zaliczyć praktykę:

Terminy zaliczenia praktyk (mogą jeszcze ulec nieznacznej zmianie)

Pierwszy termin: 31 maja7 czerwca

Drugi termin: 21 i 28 czerwca i 5 lipca

Trzeci termin: 20 września
*trzeci termin w USOSie jest wpisywany jako "poprawkowy"