Historia wychowania / Historia myśli pedagogicznej
- teksty na zajęcia
Teksty większości autorów pochodzą z książki S. Wołoszyna Źródła do dziejów wychowania..., Warszawa 1965/1995

plik

Strony w wydaniu 1965. Strony w wydaniu 1995
Starożytność
Platon, Państwo / Prawa [pobierz] 56-73 47-58
Arystoteles, Polityka [pobierz] 74-84 59-68
Kwintylian, Kształcenie mówcy [pobierz] 120-145 107-127
św. Hieronim, List do Lety [pobierz] - -
Średniowiecze cz. I
sw. Benedykt Reguła zakonu Benedyktynów [pobierz] 149-151
Konrad z Byczyny O wzmocnieniu pamięci / O wychowaniu dziewcząt [pobierz] - -
Wincenty z Beauvais, O wychowaniu dzieci królewskich [pobierz] 176-179 160-163

Uniwersytety (Uniwersytet Krakowski)

[pobierz] - -

_____________
Średniowiecze cz. II
Karol wielki wobec oświaty... [pobierz]
Wychowanie Bolesława Krzywoustego [pobierz]
W. Strabon, Nauka w szkole klasztornej w Reichenau [pobierz] - -
Wychowanie w terminie [pobierz]

-

Renesans

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty [pobierz] 219-224 213-217
Eraz z Rotterdamu - Upomnienie wychowawcy [pobierz]
Tomasz Morus, Utopia [pobierz] 241-246 241-246
Tomasz Campanella Miasto Słońca [pobierz] 247-255
Jan Ludwik Vives, O podawaniu umiej?tno?ci [pobierz] 225-232 220-233
Polscy humaniści
Szymon Marycjusz z Pilzna, O szkołach czyli akademiach [pobierz] 269-278 267-274
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej [pobierz] 279-294 275-287

Sebastian Petrycy z Pilzna, Przydatki

[pobierz] 301-306 293-298
Erazm Gliczner - Książki o wychowaniu dzieci [pobierz] 295

`

Oświecenie

Jan Amos Komeński, Wielka dydaktyka,
(Drzwi j?zyk�w otworzone)
[pobierz] 339-361 329-340
John Locke, Myśli o wychowaniu [pobierz] 381-397 418-432
J.J. Rousseau, Emil [pobierz] 444-463 467-483
TOM II
Wiek XIX
Jan Henryk Pestalozzi, Jak Gertruda uczy swoje dzieci  / Listy [pobierz] 26-33 43-59
Jan Fryderyk Herbart, Zarys wykładów pedagogicznych [pobierz]
Herbert Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym 133-146 205-219
Nurt "Nowego Wychowania"
Ellen Key - Stulecie dziecka [pobierz]Praca zaliczeniowa:

Aktualność nurtu pedagogicznego "Nowego wychowania" na przykładzie poglądów dwóch wybranych przedstawicieli.


W pracy należy:

1. Przeczytać [

2. Napisać czym było "Nowe wychowanie"

3. Omówić poglądy dwóch przedstawicieli "Nowego wychowania"

4. Napisać które pomysły na wychowanie są zbieżne ze współczesnym podejściem do wychowania

5. Pod pracą wypisać publikacje wykorzyse w pracy.

6. Wymogi formalne: 3-4 strony/ czcionka 12 dla Times lub potandobna/ marginesy 2,5/ interlinia 1.5.

 

 

[artykuł]

 


Historia wychowania - teksty ?r�d?owe do przygotowania na zaj?cia.

Strony podano wg:
?r�d?a do dziej�w wychowania i my?li pedagogicznej.
Tomy: 1 i 2, oprac. S. Wo?oszyn, Warszawa 1965 (lub drugie wydanie z roku 1995)


Zalecane jest pierwsze wydanie z roku 1965 (z racji wi?kszego nak?adu).
Staro?ytno??

Platon, s . 56-73 (47-58, cyfry w nawiasach oznaczaj? strony z wydania II ?r�de?)

Arystoteles", s. 74-84 (59-68)


Kwintylian, s. 120-145 (107-127)


?redniowiecze

W. Strabon (815-825) - Nauka w szkole klasztornej w Reichenau (Pami?tnik) [pobierz]


?w. Wincenty z Beauvais, s. 176-179 (160-163)


Renesans

Erazm z Rotterdamu (1466 � 1536) �Pochwa?a g?upoty� s. 219-224 (213-217)

Tomasz Morus (1478 � 1535) � �Utopia�, s. 241-246 (241-246)

Jan Ludwik Vives (1492 - 1540) � �O podawaniu umiej?tno?ci�, s. 225-232 (220-233)


Polscy humani?ci

Szymon Marycjusz z Pilzna (1516 � 1574) � �O szko?ach czyli akademiach�, s. 269-278 (267-274)

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572) � �O poprawie Rzeczypospolitej�, s. 279-294 (275-287)

Sebastian Petrycy z Pilzna (1554 - 1626) � �Przydatki�, s. 301-306 (293-298)


O?wiecenie

Jan Amos Kome?ski, s. 339-361 (329-340)

John Lock, "Mysli o wychowaniu" s. 381-397 (418-432)

J. J. Rousseau, "Emil", s. 444-463 (467-483) (gdyby tekst wydawa? si? niezrozumia?y prosz? zapozna? si? z komentarzem autor�w podr?cznik�w do historii wychowania)

---TOM II----

Wiek XIX

Jan Henryk Pestalozzi (1746 - 1827) � �Jak Gertruda uczy swoje dzieci�, s. 26-33 (43-59)
Jan Fryderyk Herbart (1776 - 1841) � �Zarys wyk?ad�w pedagogicznych�, s. 95-132 (112-138)

Herbert Spencer (1820 - 1903) � �O wychowaniu umys?owym, moralnym i fizycznym, s. 133-146 (205-219)

-------Nurt "Nowego Wychowania"


Ellen Key - "Stulecie dziecka",Praca zaliczeniowa

Temat: Zostanie podany w czasie pierwszych zaj??
Prac? nale?y napisa? g?�wnie w oparciu o teksty ?r�d?owe z historii wychowania. Dodatkowo mo?na pos?u?y? si? podr?cznikami do historii wychowania, artyku?ami i ksi??kami naukowymi dotycz?cymi tematu oraz specjalistycznymi s?ownikami i encyklopediami.

Z materia?�w dost?pnych w internecie korzystamy tylko, gdy potrzebne informacje nie znajduj? si? we wspomnianej literaturze, st?d np. informacj? biograficzn? o Kwintylianie zaczerpniemy z podr?cznika do historii wychowania a nie z Wikipedii, a definicj? s?owa "wychowanie" ze s?ownika pedagogicznego zamiast z internetowego s?ownika PWN.Wymogi edycyjne:


Odst?p (interlinia) 1,5 wiersza
Czcionka 12 (kr�j dowolny)
Marginesy 2 do 3 cm z ka?dej strony

Pracy nie oprawia?! Wystarczy spi?? zszywaczem lub w?o?y? w koszulk? od segregatora.


Przypisy
Jako, ?e praca ma charakter naukowy nale?y w niej zamie?ci? przypisy ukazuj?ce ?r�d?a z jakich korzystali?my w kolejnych jej fragmentach. Przypis dajemy zar�wno do dos?ownych cytat�w z publikacji (wtedy dodatkowo umieszczamy taki cytat w cudzys?owie) jak i do fragment�w, kt�re s? parafraz? (przytaczamy czyj?? my?l, podajemy za kim? informacj?).


Przypisy zamieszczamy wg wzoru:
J. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 34-35.
[Autor], [Tytu? kursyw?], [Miejsce i rok wydania], [strona].Jak wstawi? przypis?
W edytorze Word 2003:
Wstaw-->Odwo?anie-->Przypis dolny
lub
skr�t klawiszowy: Prawy Alt naci?ni?ty wraz z literk? "j"


W Word 2007
Skr�t klawiaturowy - jednoczesne naci?ni?cie CTRL+ALT+F

W edytorze Open Office:
Wstaw-->Przypis dolnyW razie w?tpliwo?ci prosz? o kontakt!Historia wychowania - teksty ?r�d?owe do przygotowania na zaj?cia.

Strony podano wg:
?r�d?a do dziej�w wychowania i my?li pedagogicznej.
Tomy: 1 i 2, oprac. S. Wo?oszyn, Warszawa 1965 (lub drugie wydanie z roku 1995)


Zalecane jest pierwsze wydanie z roku 1965 (z racji wi?kszego nak?adu).
Staro?ytno??

Platon, s . 56-73 (47-58, cyfry w nawiasach oznaczaj? strony z wydania II ?r�de?)

Arystoteles", s. 74-84 (59-68)


Kwintylian, s. 120-145 (107-127)


?redniowiecze

W. Strabon (815-825) - Nauka w szkole klasztornej w Reichenau (Pami?tnik) [pobierz]


?w. Wincenty z Beauvais, s. 176-179 (160-163)


Renesans

Erazm z Rotterdamu (1466 � 1536) �Pochwa?a g?upoty� s. 219-224 (213-217)

Tomasz Morus (1478 � 1535) � �Utopia�, s. 241-246 (241-246)

Jan Ludwik Vives (1492 - 1540) � �O podawaniu umiej?tno?ci�, s. 225-232 (220-233)


Polscy humani?ci

Szymon Marycjusz z Pilzna (1516 � 1574) � �O szko?ach czyli akademiach�, s. 269-278 (267-274)

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572) � �O poprawie Rzeczypospolitej�, s. 279-294 (275-287)

Sebastian Petrycy z Pilzna (1554 - 1626) � �Przydatki�, s. 301-306 (293-298)


O?wiecenie

Jan Amos Kome?ski, s. 339-361 (329-340)

John Lock, "Mysli o wychowaniu" s. 381-397 (418-432)

J. J. Rousseau, "Emil", s. 444-463 (467-483) (gdyby tekst wydawa? si? niezrozumia?y prosz? zapozna? si? z komentarzem autor�w podr?cznik�w do historii wychowania)

---TOM II----

Wiek XIX

Jan Henryk Pestalozzi (1746 - 1827) � �Jak Gertruda uczy swoje dzieci�, s. 26-33 (43-59)
Jan Fryderyk Herbart (1776 - 1841) � �Zarys wyk?ad�w pedagogicznych�, s. 95-132 (112-138)

Herbert Spencer (1820 - 1903) � �O wychowaniu umys?owym, moralnym i fizycznym, s. 133-146 (205-219)

-------Nurt "Nowego Wychowania"


Ellen Key - "Stulecie dziecka",

Praca zaliczeniowa

Temat: Zostanie podany w czasie pierwszych zaj??
Prac? nale?y napisa? g?�wnie w oparciu o teksty ?r�d?owe z historii wychowania. Dodatkowo mo?na pos?u?y? si? podr?cznikami do historii wychowania, artyku?ami i ksi??kami naukowymi dotycz?cymi tematu oraz specjalistycznymi s?ownikami i encyklopediami.

Z materia?�w dost?pnych w internecie korzystamy tylko, gdy potrzebne informacje nie znajduj? si? we wspomnianej literaturze, st?d np. informacj? biograficzn? o Kwintylianie zaczerpniemy z podr?cznika do historii wychowania a nie z Wikipedii, a definicj? s?owa "wychowanie" ze s?ownika pedagogicznego zamiast z internetowego s?ownika PWN.Wymogi edycyjne:


Odst?p (interlinia) 1,5 wiersza
Czcionka 12 (kr�j dowolny)
Marginesy 2 do 3 cm z ka?dej strony

Pracy nie oprawia?! Wystarczy spi?? zszywaczem lub w?o?y? w koszulk? od segregatora.


Przypisy
Jako, ?e praca ma charakter naukowy nale?y w niej zamie?ci? przypisy ukazuj?ce ?r�d?a z jakich korzystali?my w kolejnych jej fragmentach. Przypis dajemy zar�wno do dos?ownych cytat�w z publikacji (wtedy dodatkowo umieszczamy taki cytat w cudzys?owie) jak i do fragment�w, kt�re s? parafraz? (przytaczamy czyj?? my?l, podajemy za kim? informacj?).


Przypisy zamieszczamy wg wzoru:
J. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 34-35.
[Autor], [Tytu? kursyw?], [Miejsce i rok wydania], [strona].Jak wstawi? przypis?
W edytorze Word 2003:
Wstaw-->Odwo?anie-->Przypis dolny
lub
skr�t klawiszowy: Prawy Alt naci?ni?ty wraz z literk? "j"


W Word 2007
Skr�t klawiaturowy - jednoczesne naci?ni?cie CTRL+ALT+F

W edytorze Open Office:
Wstaw-->Przypis dolnyW razie w?tpliwo?ci prosz? o kontakt!