Wybrane publikacje naukowe:

Pełne teksty dostępne na stronie AMUR - repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

https://repozytorium.amu.edu.pl/browse?type=author&value=Brenk%2C+Miko%C5%82aj

 

2019

Brenk Mikołaj, Opieka społeczna w powiecie tureckim w pierwszych latach po zakończeniu działań wojennych (1945-1949), POLONIA MAIOR ORIENTALIS, VI (2019), str. 147-163

Brenk Mikołaj, Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1929), Praca Socjalna nr 3(34) 2019, s. 137–153.

Brenk Mikołaj; Chaczko Krzysztof; Pląsek Rafał, Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej - wprowadzenie do tekstów źródłowych, Praca Socjalna nr 4 (34) 2019, s. 7–21.

M. Brenk, Kwiatek Józef, Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019, Zbigniew Pilarczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 344-346.

M. Brenk, Children’s literature and educational games popularizing knowledge about the 20th century history among children at early school age, w: Perspectives of pre-primary and primary education - challenges and strategies, Ostrava - Bielsko Biała 2019, s. 200-206.

Magdalena Barańska, Mikołaj Brenk, Anna Mańkowska, Konrad Nowak-Kluczyński, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, Poznań, 4-5 kwietnia 2019 roku, Studia Edukacyjne 2019 nr 52, s. 351-354

 

2018

Brenk Mikołaj, Social Response in Poland in 1944–1948, Bulletin of the History of Education, Special Issue, 2018

Brenk Mikołaj, Chaczko Krzysztof, Pląsek Rafał, Organizacja Pomocy Społecznej w Polsce 1918–2018. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-7383-980-9 ss.: 194.

Brenk Mikołaj, Repatriacja obywateli ZSRR z Wielkopolski w latach 1950–1952, "Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" 2018, T. 18, ISSN:1822-3915, ss. 51-66.

Brenk Mikołaj, Chaczko Krzysztof, Pląsek Rafał; 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce, Biuletyn Historii Wychowania, 39 (2018), str. 151-168, Lista B, pkt. 9 ,

Brenk Mikołaj, Chaczko Krzysztof, Pląsek Rafał; 100 years of social welfare system in Poland, Bulletin of the History of Education (Biuletyn Historii Wychowania) , 39 (2018),


2017

Brenk Mikołaj, Walka z analfabetyzmem w Wielkopolsce w pierwszych latach Polski Ludowej – na przykładzie wybranych gmin powiatu gnieźnieńskiego, w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji, red. E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska, Poznań 2017, s.393-405.

Brenk Mikołaj, Social work in the local environment in the theoretical thought of Helena Radlińska. Topicality of the concept. In: Hroncová Jolanta, Emmerová Ingrid (red.): Socialia 2017. Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2017, 2017, Belianum, ISBN 978-80-557-1331-1, (ss. 332), s. 199-204.

Brenk Mikołaj; System opieki społecznej w okresie Polski Ludowej (lata 1944-1989). Zarys problematyki, Biuletyn Historii Wychowania, (37) (2017), str. 79-91, Lista B, pkt. 9 ,

Brenk Mikołaj; The social welfare system in the period of the Polish People's Republic (1944-1989). Outline of the problem, BULLETIN OF THE HISTORY OF EDUCATION, (37) (2017), str. 81-93,

M. Brenk; Działalność charytatywna Kościoła w latach 1944-1947. Zarys problematyki., Praca Socjalna 2017/4, str. 135-148, Lista B, pkt. 8 ,

M. Brenk, Konrad Nowak-Kluczyński,Jubileusz 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Łużyckie Zeszyty Naukowe" 2016/2017, 10-11, (ISSN 1733-7674) s. 98-100,

M. Brenk, Konrad Nowak-Kluczyński, 50 lat Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2017, nr 3-4, (ISSN 0033-2178) s. 232-238,

M. Brenk, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Okręgu Poznańskim wobec nowej rzeczywistości politycznej (lata 1945-1955). Przyczynek do badań, w: Związki Zawodowe i organizacje nauczycielskie w okresie PRL-u, red. Piotr Gołdyn, Poznań-Kalisz 2017, s. 33-44, ISBN: 978-83-65512-17-8

M. Brenk, Edukacja osób pochodzenia niemieckiego w Wielkopolsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Wybrane przykłady, Rocznik SNPL, Rok 2017, Tom 17, s.343-357., (ISSN: 1822-3915).

M. Brenk, Placówki wsparcia dziennego, w: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, red. Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gniezno 2017, s. 231-240, (ISBN 978-83-7986-171-2).

M. Brenk, Działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich w czasie niewoli narodowej. Zarys problematyki, w: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, red. Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gniezno 2017, s. 525-538, (ISBN 978-83-7986-171-2).

M. Brenk, Filantropia, opieka społęczna, praca socjalna - ewolucja form pomocy potrzebującym na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, w: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, red. Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gniezno 2017, s. 553-564, (ISBN 978-83-7986-171-2).

M. Brenk, Swoi czy obcy? Mniejszości narodowe w społecznościach miast Wielkopolski w latach 1945–1948 na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego, w: Mniejszości narodowe. Perspektywa sekuritologiczna, red. Andrzej Urbanek, Wydawnictwo WSBPiI, Kraków 2016 [2017], s. 156-166 (ISBN 978–83–64035–54–8).

M. Brenk,  Wychowanie socjalistyczne w domach dziecka w pierwszych latach Polski Ludowej (1944-1953), w: Dziecko i dzieciństwo - wybrane konteksty badań, red. M. Nawrot-Borowska i D. Zając, Bydgoszcz 2017, Bydgoszcz 2017, s. 105-113, ISBN 978-83-8018-089-5

2016

M. Brenk, Volunteering In Poland – tradition and modernisty, 292-298, Socialia 2015. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti. red Junová, I., Slaninová, G., Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. (ISBN 978-80-7435-655-1)

M. Brenk, Walka czy wsparcie? Służby społeczne wobec żebraków w Poznaniu w latach 1946-1948, w: W kręgu działań pomocowych i poradniczych, pod red. J. Kozielskiej, A. Skowrońskiej-Pućki, Poznań 2016, s. 189-198; ISBN: 978-83-232-3021-2, ISSN: 0083-4254

M. Brenk, Obraz Rumunii z lat 1947-1989 w świetle polskich wydawnictw turystyczno-krajoznawczych tego okresu, w: Historyczne i kulturowe aspekty polsko-rumuńskich, red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016, s. 409-420. ISBN 987-973-0-22316-3.

M. Brenk, Działalność Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie w latach 1945-1949, "Polonia Maior Orientalis" 2016, t. III, s. 113-122. ISSN 2392-0106

2015

M. Brenk, Ośrodki Pomocy Społecznej w systemie polityki społecznej panstwa, "Praca Socjalna" 2015/5 s. 138-149.

M. Brenk, Aktywizacja osób niepełnosprawnych w propagandzie Polski Ludowej lat 1946-1956, w: Reintegracja - Edukacja - Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, pod red. M. Kowalskiego, A. Knocińskiej, P. Frąckowiaka, Gniezno 2015, s. 312-321.

2014

M. Brenk, Działania z zakresu ratownictwa społecznego w Polsce w latach 1944-1948. "Biuletyn Historii Wychowania" 2014 (32), PTPN, Poznań 2014, s. 145-160.

M. Brenk, Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce Ludowej, "Studia Edukacyjne" 2014 nr 31, s. 233-248.

M. Brenk, Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce, "Praca Socjalna" 2014/1, s. 113-123.

2013

Sprawozdanie z Konferencji naukowej Janusz Korczak – wielki człowiek i pedagog, Poznań 2012, „Biuletyn Historii wychowania” 2013.

2012

M. Brenk, 45 lat zawodu "pracownik socjalny" w Polsce, "Praca Socjalna" 2012/1.

M. Brenk, Od społecznika do profesjonalisty - ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce, "Kultura. Społeczeństwo. Edukacja" 2012/2.

2010

M. Brenk, O opiekunie z betlejemskiej szopy - świętym Józefie - na podstawie tekstów polskich kolęd [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie, ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. K. Kabacińskiej i K. Ratajczaka, Poznań 2010.

Recenzja: Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Częstochowa 2009. („Biuletyn Historii Wychowania” 2010).

2009

Recenzja: Agnieszka Wałęga, Początki akademickiej historii wychowania w Polsce. Antoni Karbowiak (1856-1919), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007. („Biuletyn Historii Wychowania” 2009).

2007

M. Brenk, Praca socjalna w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej [w:] Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, pod red. W. Jamrożka, K. Ratajczaka, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2007.

 

 

* Brenk Mikołaj; System opieki społecznej w okresie Polski Ludowej (lata 1944-1989). Zarys problematyki, Biuletyn Historii Wychowania, (37) (2017), str. 79-91, Lista B, pkt. 9 , Status: Opublikowano Szczegóły

* Brenk Mikołaj; The social welfare system in the period of the Polish People's Republic (1944-1989). Outline of the problem, BULLETIN OF THE HISTORY OF EDUCATION, (37) (2017), str. 81-93, Lista , pkt. , Status: Opublikowano Szczegóły