Dyżury

ul. Szamarzewskiego 89 D, pokój 404.

 

środy 9:30-10:30.

 

dyżur w środę 22 listopada - odwołany

 


Adres do korespondencji:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
dr Mikołaj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Poznań

 

 

Dy?ur w Poznaniu na Wydziale Studi�w Edukacyjnych,
Zak?ad Historii Wychowania, ul. Szamarzewskiego 89 D, pok�j 404
ka?da ?roda 10:00-11:30 (za wyj?tkiem 8 lutego)
poniedzia?ek 23 stycznia 11:00-14:00
niedziela 12 lutego 8:00-12:00
(przed przyj?ciem na dy?ur mo?na wys?a? email, gdy? miewam wyjazdy s?u?bowe, zebrania itp.)
Dy?ur/zaj?cia w Gnie?nie (Kolegium Europejskie)
pi?tek 27 stycznia 8:30-12:00
niedziela 29 stycznia 15:00-16:00
Adres do korespondencji
Wydzia? Studi�w Edukacyjnych UAM
dr Miko?aj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Pozna?